Školní psycholog je odborník, který je připraven a ochoten Vám poskytnout široké spektrum služeb. Je zaměstnancem školy, jeho služby jsou pro žáky školy a jejich rodiče, jakož i pro pedagogy školy zdarma. Zjištěné skutečnosti podléhají zákonům na ochranu osobnosti.
Podrobnosti
Pro žáky se středně těžkým mentálním postižením jsou otevřeny 2 speciální třídy – SP I pro mladší a SP II pro starší žáky. Všichni tito žáci se vzdělávají podle ŠVP Kotvička vytvořeného podle RVP ZŠS Díl I. a optimálně umožňujícího získávat vědomosti, dovednosti a návyky nutné k uplatnění v...
Podrobnosti
Jsme škola zřízená podle § 16, odst. 9 ŠZ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Rovněž máme velké procento žáků ohrožených školním neúspěchem i z důvodů jejich snížené motivace ke vzdělání vlivem předešlých zkušeností a rovněž vlivem málo podnětného rodinného prostředí. K tomu se samozřejmě připojily zásahy do zavedeného...
Podrobnosti
Pokus
V naší škole je zaveden systém komplexního školního poradenství. Jeho cílem je poskytovat žákům školy, jejich rodičům i všem pedagogickým pracovníkům pomoc v oblasti pedagogicko psychologického poradenství. Školní poradenství se řídí ročním programem, ten je na konci každého školního roku vyhodnocen.Členy poradenského týmu jsou v první řadě ředitelka školy,...
Podrobnosti