Pokus
0 Comment

Školní poradenství

V naší škole je zaveden systém komplexního školního poradenství. Jeho cílem je poskytovat žákům školy, jejich rodičům i všem pedagogickým pracovníkům pomoc v oblasti pedagogicko psychologického poradenství. Školní poradenství se řídí ročním programem, ten je na konci každého školního roku vyhodnocen.Členy poradenského týmu jsou v první řadě ředitelka školy, výchovná poradkyně, metodik prevence, školní psycholog, ostatní pedagogové školy, zástupce OSPOD (odd. sociálně právní ochrany dětí).