Školní poradenství

V naší škole je zaveden systém komplexního školního poradenství. Jeho cílem je poskytovat žákům školy, jejich rodičům i všem pedagogickým pracovníkům pomoc v oblasti pedagogicko psychologického poradenství. Školní poradenství se řídí ročním programem, ten je na konci každého školního roku vyhodnocen.

Členy poradenského týmu jsou v první řadě ředitelka školy, výchovná poradkyně, metodik prevence, školní psycholog, ostatní pedagogové školy, zástupce OSPOD (odd. sociálně právní ochrany dětí).

Výchovný poradce

Výchovný poradce

 • poskytuje kariérové poradenství a informační činnost
 • koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci Plánu výchovy k volbě povolání
 • vyhledává a provádí orientační šetření žáků, kteří vyžadují zvláštní pozornost
 • připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence
 • poskytuje informace o dalších specializovaných poradenských zařízeních

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence

 • koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu
 • koordinuje a zajišťuje aktivity školy v rámci prevence rizikového chování
 • metodicky vede učitele v oblasti prevence
 • zajišťuje a předává informace o problematice prevence rizikového chování, o nabídkách různých programů
 • vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování, poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům

Třídní učitelé

Třídní učitelé

 •  spolupracují s ostatními poradenskými pracovníky
 •  zajišťují komunikaci a spolupráci školy a rodiny na základní úrovni
 •  snaží se vytvářet pozitivní sociální klima a otevřenou a bezpečnou atmosféru ve třídě
 •  mají přehled o osobnostních zvláštnostech žáků svých tříd a jejich rodinném zázemí
 •  individuálně pracují se zvláště ohroženými žáky
Zástupce OSPOD – externí spolupracovník
 • zajišťuje spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí
Avatar učitele

Mgr. Taťána Kurková

Výchovná poradkyně a učitelka

“Dobrý učitel nepředpokládá nic.”

kurkova@skolakr.cz
Email
Avatar učitele

Mgr. Mia Fagertun

Školní psycholožka

“Pokud chceš někomu skutečně pomoci,
nauč ho, jak si může pomoct sám.”

psycholog@skolakr.cz
Email
Avatar učitele

Mgr. Martin Růžička

Metodik prevence
a třídní učitel IX třídy

“Kéž jsou všechny bytosti šťastný.”

ruzicka@skolakr.cz
Email