Školní vzdělávací program KOTVA

Školní vzdělávací program KOTVA vytvořil kolektiv pedagogů naší školy na základě změn vyplývajících z nového školského zákona a vyhlášky č.27/2016 Sb. vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Proč KOTVA? Tento název dal programu pedagogický sbor a vycházel přitom ze začátečních písmen slov, která se nám zdála velmi důležitá:

Komunikace – Otevřenost – Tolerance – Vůle – Aktivita.

Prostřednictvím vzdělávacího programu KOTVA realizujeme požadavky rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám našich žáků pracujeme v jednotlivých předmětech více s minimálními doporučenými úrovněmi.

Učivo se stává prostředkem, jak žáky vést k dosažení klíčových kompetencíkompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní.
Cestou k dosažení těchto kompetencí jsou nové metody a formy výuky, které kladou značné nároky na pedagogy, ale měly by umožnit žákům více se podílet na svém vzdělávání a vést je k celkovému rozvoji jejich osobností. K naplnění našich cílů potřebujeme také spolupráci a podporu rodičů našich žáků, protože jen ve vzájemné součinnosti rodiny a školy, při jejich jednotném působení, je možné vést děti k jejich maximálnímu rozvoji.

Rodiče našich žáků nebo zájemci z řad veřejnosti se mohou i s tímto vzdělávacím programem seznámit přímo ve škole.

Mgr. Daniela Ročková – ředitelka školy, koordinátor ŠVP

 Zaměření školy

 • V naší škole vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Umožňujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami získávat vědomosti, dovednosti a návyky nutné k uplatnění v praktickém životě.
 • Jsme škola s rodinnou atmosférou a vytváříme bezpečné klima pro všechny.
 • Vzhledem k rodinnému typu školy navazujeme s žáky bližší vztahy, což nám umožňuje poznávat, ovlivňovat, chápat a pracovat s individualitou každého žáka.
 • Preferujeme výuku pracovních činností, formujeme u žáků pozitivní vztah k práci, smysl pro odpovědnost a pravidelnost.
 • Používáme zajímavé, alternativní a tvořivé metody výuky, nabízíme spektrum rozšiřujících aktivit a činností (projektové dny, výlety, zážitkové pobyty v rámci Rozvoje osobnosti, exkurze, programy v Paletě, apod.).
 • Učíme žáky znát a respektovat pravidla vzájemného soužití mezi lidmi.
 • Uvědomujeme si, že pro některé žáky je naše škola inspirující místo, kde se mohou pohybovat a chovat v bezpečných hranicích, zapojujeme je do každodenního chodu školy.
 • Poskytujeme dostatečný prostor žákům k zažití úspěchu a radosti z ocenění, posilujeme jejich zdravé sebevědomí, což dle našich zkušeností mívá příznivý dopad i na vztahy v rodinách žáků.
 • Rozvíjíme u žáků pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí, podílíme se společně na jeho ochraně (např. třídění odpadu, sběr plastových lahví, pravidelný úklid okolí školy a blízkého lesoparku).
 • Snažíme se zapojovat rodiče do života školy, nabízíme odbornou spolupráci a poradenství.

 Hodnocení žáka ve škole

Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi, rodičům i pedagogům zpětnou vazbu, která informuje o tom, jak žák danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Hodnocení vychází z posouzení míry osvojení si očekávaných výstupů v jednotlivých předmětech. Nedílnou součástí komplexního hodnocení žáka ve škole je také hodnocení jeho chování a projevů po celou dobu školní docházky.

Toto hodnocení je součástí našeho školního řádu, celé znění najdete v klasifikačním řádu uveřejněném na našich webových stránkách.