Školní vzdělávací program “KOTVIČKA”

V naší škole umožňujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami získávat vědomosti, dovednosti a návyky nutné k uplatnění v praktickém životě.

Žáci se středně těžkým mentálním postižením, případně kombinovaným postižením, které jim nedovoluje prospívat dle vzdělávacích programů jiných systémů základního vzdělávání, jsou vzděláváni ve speciální třídě nebo jsou integrováni ve třídách pro žáky s lehkým postižením, vyučování ovšem probíhá podle odlišného vzdělávacího programu, vytvořeného dle RVP ZŠS Díl I.

Základní vzdělávání má žákům se středně těžkým mentálním postižením pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a usilovat o naplnění cílů základního vzdělávání. Vzhledem k výraznému snížení rozumových schopností a velmi opožděnému psychomotorickému vývoji jsou cíle vzdělávání přizpůsobeny omezeným možnostem těchto žáků. Snažili jsme se důkladným rozborem cílů a k nim příslušných kompetencí stanovit základní výchovné a vzdělávací strategie, které nám umožní tyto cíle naplňovat. Důležitou součástí každé strategie pro nás je i následná reakce, která by měla vést k rozvoji dané kompetence a v důsledku k postupnému přibližování se k cílům základního vzdělávání pro žáky se středně těžkým mentálním postižením.