GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Základní informace o ochraně osobních údajů

Naše škola Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344 postupuje při práci s osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to především s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Přijali jsme požadovaná administrativní, organizační a technická opatření pro zajištění bezpečnosti osobních údajů. Tato opatření průběžně prověřujeme a aktualizujeme. Všichni, kdo s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

Identifikace správce a kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344.

Kontaktní údaje správce:             Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344

Doručovací adresa:                         A. Krause 2344, 530 02 Pardubice

Adresa datové schránky:             q6df4qy

Telefon:                                              +420 777 626 500

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Marcela Makarová,  marcela.makarova@amml.cz, +420 603 146 207

Účel zpracování osobních údajů

Jako správce osobních údajů zpracováváme údaje především v níže uvedených případech.

Zpracování osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců při:

 • přijetí k předškolnímu nebo základnímu vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“)
 • vedení správních řízení v souvislosti s poskytováním předškolního a základního vzdělávání podle školského zákona
 • vedení povinné dokumentace zejména podle školského zákona
 • plnění výchovně vzdělávacích záměrů podle školského zákona
 • zajištění školního stravování podle školského zákona
 • zajištění agendy školní družiny podle školského zákona
 • poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště podle školského zákona
 • účasti na soutěžích zejména podle školského zákona a ve veřejném zájmu
 • organizaci mimoškolních pobytových akcí pro zajištění jejich bezpečného průběhu a plnění ze smlouvy
 • prezentaci a propagaci školních i mimoškolních aktivit, jež je možné považovat za splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, případně na základě souhlasu
 • evidenci úrazů podle školského zákona
 • ochraně majetku a osob v rámci oprávněného zájmu školy
 • dotačních projektech na základě Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/20131, případně při plnění smlouvy či na základě souhlasu

Zpracování osobních údajů zaměstnanců při:

 • vedení pracovně právní a mzdové agendy v rámci plnění povinností zaměstnavatele
 • vedení evidence úrazů v rámci plnění povinností zaměstnavatele
 • ochraně majetku a osob v rámci oprávněného zájmu školy
 • dotační projekty na základě Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/20131, případně při plnění smlouvy či na základě souhlasu
 • zajištění vzdělávání zaměstnanců podle školského zákona
 • prezentace a propagace školních aktivit podle školského zákona, ve veřejném zájmu, případně na základě souhlasu

Zpracování osobních údajů dodavatelů při:

 • plnění smlouvy, objednávky
 • vedení účetnictví správce na základě právních předpisů
 • ochrana majetku a osob v rámci oprávněného zájmu školy

Zpracování osobních údajů dalších osob:

 • výběrová řízení pro zajištění vypsané zakázky dle příslušných právních předpisů
 • přijímací řízení pro obsazení pracovních pozic za účelem uzavření smlouvy
 • ochrana majetku a osob v rámci oprávněného zájmu školy

Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Pro naše zpracování osobních údajů existují tyto zákonné důvody: (konkrétní příklady jsou uvedeny u jednotlivých účelů výše):

 • Plnění smlouvy
 • Plnění právní povinnosti
 • Ochrana životně důležitých zájmů
 • Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
 • Oprávněný zájem správce či třetí strany
 • Souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů

Konkrétní příklady jsou uvedeny u jednotlivých účelů výše.

Příjemci osobních údajů

Pro zajištění výše uvedených účelů zpracování osobních údajů mohou být vaše osobní údaje zpracovávány kromě naší školy a našich zaměstnanců také zpracovateli činnými pro naši školu, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s platnou legislativou.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Po skončení doby zpracování jsou osobní údaje vymazány a skartovány.

Dodržování práv subjektů údajů

Můžete se na nás obrátit za účelem uplatnění vašeho práva na:

 • přístup k vašim osobním údajům
 • opravu nebo doplnění vašich údajů
 • výmaz, popřípadě omezení zpracování vašich osobních údajů
 • přenositelnost vašich údajů.
 • vznesení námitky proti zpracování
 • podání stížnosti u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů)

Pro uplatnění uvedených práv v oblasti osobních údajů se na nás obracejte prostřednictvím

 • zprávy na doručovací adresu školy,
 • datové zprávy do datové schránky školy,
 • osobním doručením do školy v provozní době: od 8 do 11,30 hod. (PO, ST)
 • e-mailu: skola@skolakr.cz
 • e-mailu na pověřence: marcela.makarova@amml.cz

Pokud jste nenašli hledanou informaci z oblasti ochrany osobních údajů nebo máte k uvedené problematice dotazy, obraťte se na pověřence nebo na vedení školy.

Mgr. Daniela Ročková, ředitelka školy

Aktualizováno dne: 12.9.2019