Základní škola

ŠVP „Kotva!“

Komunikace – Otevřenost – Tolerance – Vůle – Aktivita

„Moderní, přitažlivá a dynamická škola, navazující na nejlepší tradice českého speciálního školství.“

 • V naší škole vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Umožňujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami získávat vědomosti, dovednosti a návyky nutné k uplatnění v praktickém životě.
 • Jsme škola s rodinnou atmosférou a vytváříme bezpečné klima pro všechny.
 • Vzhledem k rodinnému typu školy navazujeme s žáky bližší vztahy, což nám umožňuje poznávat, ovlivňovat, chápat a pracovat s individualitou každého žáka.
 • Preferujeme výuku pracovních činností, formujeme u žáků pozitivní vztah k práci, smysl pro odpovědnost a pravidelnost.
 • Používáme zajímavé, alternativní a tvořivé metody výuky, nabízíme spektrum rozšiřujících aktivit a činností (projektové dny, výlety, zážitkové pobyty v rámci Rozvoje osobnosti, exkurze, programy v Paletě, apod.).
 • Učíme žáky znát a respektovat pravidla vzájemného soužití mezi lidmi.
 • Uvědomujeme si, že pro některé žáky je naše škola inspirující místo, kde se mohou pohybovat a chovat v bezpečných hranicích, zapojujeme je do každodenního chodu školy.
 • Poskytujeme dostatečný prostor žákům k zažití úspěchu a radosti z ocenění, posilujeme jejich zdravé sebevědomí, což dle našich zkušeností mívá příznivý dopad i na vztahy v rodinách žáků.
 • Rozvíjíme u žáků pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí, podílíme se společně na jeho ochraně (např. třídění odpadu, sběr plastových lahví, pravidelný úklid okolí školy a blízkého lesoparku).
 • Snažíme se zapojovat rodiče do života školy, nabízíme odbornou spolupráci a poradenství.

Fotogalerie

Základní škola

Název školy: Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344

Zřizovatel: Město Pardubice

Právní forma: Příspěvková organizace

Charakteristika školy:
Škola zřízena v roce 1991, součásti – základní škola, mateřská škola, ŠD, ŠJ

POSLÁNÍ„Výchova a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.“

Děti před školou

Kalendář akcí

Učitelé ZŠ

Avatar učitele

Mgr. Magda Zerzánová

Třídní učitelka III.třídy

“Dnešek je skvělý den
naučit se něco nového.”

zerzanova@skolakr.cz
Email
Avatar učitele

Mgr. Irena Grohmanova

Třídní učitelka VII. třídy

“Být moudrý neznamená všechno vědět,
k poznání potřebujeme otázky.”

grohmanova@skolakr.cz
Email
Avatar učitele

Mgr. Miluše Málková

Třídní učitelka SPI

“Veškeré učení má být pro děti hrou a sportem.”

malkova@skolakr.cz
Email
Avatar učitele

PaedDr. Edita Novotná

Třídní učitelka IV.třídy

“Pryč s negací: Svoji práci zvládneš!”

novotna@skolakr.cz
Email
Avatar učitele

Mgr. Martina Sládková

Třídní učitelka SP II

“Škola má být dílnou lidskosti,
nikoli mučírnou ducha.” 

sladkova@skolakr.cz
Email
Avatar učitele

Mgr. Josef Bečička

Učitel

“Škola hrou”

becicka@skolakr.cz
Email
Avatar učitele

Mgr. Martin Růžička

Třídní učitel IX třídy

“Kéž jsou všechny bytosti šťastný.”

ruzicka@skolakr.cz
Email
Avatar učitele

Mgr. Simona Vyskočilová

Třídní učitelka VI. třídy

“Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce,
není žádné vzdělávání.”

vyskocilova@skolakr.cz
Email
x