MATEŘSKÁ ŠKOLA JE UZAVŘENA v období letních prázdnin od 8. července do 16. srpna 2024.

Mateřská škola

ŠVP „DOKÁŽU TO!“

Položení základů celoživotního vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami dle jejich možností, schopností a potřeb.“

Hlavní priority školního vzdělávacího programu „DOKÁŽU TO!“

 • Ve vzdělávání upřednostňujeme individuální přístup k dětem, pracujeme podle plánů individuálního rozvoje nebo dle individuálních vzdělávacích plánů, zohledňujeme obsah vzdělávacích cílů i očekávaných kompetencí. Nabízíme kvalifikovaný, citlivý a laskavý přístup ke všem dětem.
 • V rámci podpory osvojování dovedností na základě individuálních možností a schopností jednotlivých dětí, spolupracujme s rodinou a odborníky (speciální pedagog, logoped, dětský lékař, psycholog apod.).
 • Denně zařazujeme předměty speciálně pedagogické péče – Rozvoj psychomotoriky, Logopedickou prevenci a Jazykovou přípravu. Souběžně též přípravu na školu. Využíváme speciálně pedagogické pomůcky a strukturované učení.
 • Zajišťujeme možnost pohybu a schopnost orientace dětí v mateřské škole – pomocí technických zdrojů (Loga, Piktogramy, denní režim, procesuální schémata apod.) a lidských zdrojů.
 • Posilujeme soběstačnost dětí a důvěru ve vlastní schopnosti, učíme základním návykům sebeobsluhy.
 • Motivujeme děti k rozvoji poznávání a řeči. Využíváme alternativní způsoby dorozumívání (komunikační tabulky a knihy, gesta apod.).
 • Vyhledáváme a využíváme činnosti, které kladně působí na citovou stránku dětí, podporujeme vlastní prožitek, vytváříme prostředí pohody a bezpečí.
 • Zařazujeme pohybové aktivity, které by vedly nejen k rozvíjení dovedností, ale i k radostnému prožitku. Vedeme děti k vytváření bezpečnostních návyků, ohleduplnosti a spolupráci.
 • Připravujeme pro děti mnoho společenských akcí, některé pořádáme ve spolupráci se ZŠ (Mikuláš, Mezinárodní den dětí, Den stromů apod.).
 • Velkou péči věnujeme spolupráci se zákonnými zástupci a jejich informovanosti. Při nástupu dítěte do MŠ umožňujeme v případě potřeby adaptační režim (zkrácení pobyt v MŠ, přítomnost zákonných zástupců).

Fotogalerie

Provoz MŠ

Po – Pá: 6:30 – 16:00 (Úplata – změna výše na 830,- Kč)
Mob. telefon do MŠ: +420 608 653 896
Omlouvání nepřítomnosti dítěte: do 7:30 téhož dne

Přijímání dětí

Do naší mateřské školy jsou přijímány děti, pro které není vhodný pobyt v početném kolektivu běžné mateřské školy. Nejsme bezbariérová škola.

Příjem je na základě:

 • Doporučení lékaře.
 • Doporučení školského poradenského zařízení – SPC (speciálně pedagogické centrum) či PPP (pedagogicko-psychologická poradna).

Děti si hrají

Kalendář akcí

Učitelky MŠ

Avatar učitele

Sylva Hubníková, DiS.

Zástupkyně ředitelky pro MŠ
Třídní učitelka MŠ Sluníčka

“Nemohu změnit svět nebo druhé,
ale mohu zlepšit a změnit sebe.”

hubnikova@skolakr.cz
Email
Avatar učitele

Bc. Michaela Svobodová

Učitelka v MŠ Sluníčka

“Lodě na moři se nepotápí kvůli množství vody, která je obklopuje,
ale kvůli vodě která se dostane dovnitř.”

svobodova@skolakr.cz
Email
Avatar učitele

Kateřina Bártová, DiS.

Učitelka MŠ Hvězdičky

“Naděje je stav ducha,
který dává smysl našemu životu.”


bartova@skolakr.cz
Email
Avatar učitele

Iva Kotěrová, DiS.

Třídní učitelka MŠ Hvězdičky

“To, co děti poznají dnes,
mohou použít i za mnoho let.”

koterova@skolakr.cz
Email

Asistentky MŠ

Avatar učitele

Daniela Vojtěchová

Asistentka pedagoga v MŠ Sluníčka

“Vše, co je v životě krásné,
je očím neviditelné.”

vojtechova@skolakr.cz
Email
Avatar učitele

Eva Walterová

Asistentka pedagoga v MŠ Hvězdičky

“Je důležité radovat se z maličkostí.”

walterova@skolakr.cz
Email