Projekty

Šablony II.

Od 1.1.2019 byla naše škola zapojena do projektu Šablony II. Projekt byl ukončen.

__________________________________________

Pracujeme s novými technologiemi

Od 15.10.2014 byla škola přihlášena v dalším projektu EU tentokrát pod názvem „Pracujeme s novými technologiemi“. Škola získala z tohoto projektu 12 tabletů. Zároveň byli učitelé proškoleni tak, aby mohli používat tablety ve výuce. Projekt byl ukončen 31.7.2015.

___________________________________________

EU peníze školám

Dále byla škola  přihlášena do dalšího projektu EU peníze školám. Projekt měl název KOTVA. Předpokládaná délka projektu byla 30 měsíců. V rámci aktivity byla podpořena inovovaná příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na rozvoj přírodovědné gramotnosti. Produktem přípravy pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu jsou:

 • 2 sady vzdělávacích modulů pro 2 obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda nebo pro oblast Člověk a jeho svět,
 • 3 sady vzdělávacích modulů pro tři tematické oblasti,
 • prevence,
 • cizí jazyky.

Projekt byl ukončen v září 2014.

___________________________________________

Rozvoj osobnosti – grantový projekt OP VK

Od 1.1.2009 získala naše škola finanční prostředky z fondů EU na grantový projekt s názvem Rozvoj osobnosti.

Stručný obsah projektu

Cílem projektu bylo vytvoření uceleného systému výuky v oblasti rozvoje klíčových kompetencí sociálních a personálních u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projekt představoval inovaci školního vzdělávacího programu Kotva, který byl obsahově doplněn o nový předmět Rozvoj osobnosti. Předmět je zaměřený na oblast mezilidských vztahů a  sociálního klimatu třídy a školy a měl by žákům usnadnit přechod do dalších stupňů vzdělávání a začlenění do společnosti. V rámci projektu vzniklo 7 vzdělávacích modulů pro 3. – 9. ročník školy.

V souvislosti se zavedením tohoto předmětu do výuky byla v rámci projektu zvýšena kvalifikace pedagogů, do projektu se zapojili i rodiče žáků svou účastí na přednáškách pro rodiče.

Přínos pro školu

 • Usnadnění výuky předmětu Rozvoj osobnosti vytvořením metodik a pracovních listů pro jednotlivé ročníky.
 • Zvýšení kvalifikace pedagogů v problematice osobnostního a sociálního rozvoje žáků.
 • Zlepšení vztahů ve třídách.
 • Zvýšení informovanosti rodičů žáků v oblasti výchovy dětí.

Doba trvání projektu:    projekt byl ukončen v říjnu 2011.

Ukončení projektu

 • V rámci projektu byl proškolen celý pedagogický sbor.
 • Pracovní týmy zpracovaly moduly předmětu Rozvoj osobnosti pro 3.- 9.ročník dle plánu. V září byly vytištěny všechny metodiky. Podle těchto metodika probíhá výuka předmětu Rozvoj osobnosti.
 • Poslední zážitkový pobyt hrazený z projektu se uskutečnil na přelomu září a října 2011 ve Sněžném v Orlických horách. Zážitkového pobytu se zúčastnila také partnerská škola z Chrudimi se svými žáky. V rámci udržitelnosti projektu škola v realizaci zážitkových pobytů pokračuje.
 • Všechny přednášky pro rodiče byly realizovány. Bohužel zájem ze strany rodičů nebyl takový, jaký jsme si představovali.
 • V rámci publicity jsou aktualizovány i po skončení projektu naše stránky www.skolakr.cz, nástěnky v budově školy, informační brožury pro rodiče, apod.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.