Doučování žáků školy a Komponenta 3.1. Národního plánu obnovy

 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Jsme škola zřízená podle § 16, odst. 9 ŠZ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Rovněž máme velké procento žáků ohrožených školním neúspěchem i z důvodů jejich snížené motivace ke vzdělání vlivem předešlých zkušeností a rovněž vlivem málo podnětného rodinného prostředí. K tomu se samozřejmě připojily zásahy do zavedeného režimu vzdělávání při distanční výuce během epidemie COVID-19.

Díky Národnímu plánu doučování se pedagogové snaží negativní dopady všech faktorů co nejvíce eliminovat. Jak se vše daří ukáže jistě delší časový úsek, ale již nyní je zřejmé, že aktivity v rámci doučování jednotlivců nebo malých skupinek jsou zjevně přínosné.

V podzimních měsících roku 2021 se paní učitelky zaměřily zejména na zafixování učebních návyků, v látce pak na trivium 1. stupně:

psaní – grafomotorické cviky, psaní hlásek, slabik, slov, krátkých vět

čtení – hlásky, slabiky otevřené, zavřené, krátká slova jedno i víceslabičná, krátké věty, rozvoj slovní zásoby

matematika – sčítání a odčítání v daných oborech dle ročníků a schopností žáků, geometrické tvary.

Ve velké míře využívaly výukové programy a hry, které většinou samy tvořily.

Od ledna 2022 se zapojili do doučování další žáci – vyšší ročníky 1. stupně i žáci 2. stupně. Zaměřili se na doplnění velkých mezer v jednotlivých tématech Čj a matematiky a jejich procvičování.

Ve školním roce 2022/2023 vyučující pokračují ve snaze zmírnit dopady všech předešlých faktorů – snížená motivace ke vzdělávání, ohrožení školním neúspěchem, málo podnětné rodinné prostředí, velká absence. Vytipovaným žákům evidentně doučování pomáhá lépe zvládat plnění výstupů ve vybraných předmětech a zažívat v práci větší úspěch. Doučování má vliv jak na vědomosti, tak na zvýšení sebevědomí a radosti z práce.

 

Komponenta 3.1. Národního plánu obnovy Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Prevence digitální propasti byly zakoupeno následující:

  • digitální pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí:

Vizualizér Epson ELPDC13

LEGO Boost 17101 stavebnice

Kniha pro děti Kouzelné čtení – Elektronické Albi tužky

Programovatelné stavebnice mTiny Discover

  • interaktivní výukové programy:

iŠkolička interaktivní programy Leden, Březen Duben, Září, Říjen, Listopad, Prosinec, Květen, Červen, Les, Moje tělo

  • mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky:

Notebooky Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5

Tablety UMAX VisionBook 12Wr

Sluchátka s mikrofonem Genius HS-400A

  • mobilní digitální zařízení Mateřská škola:

Notebook Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5

Tablety UMAX VisionBook 12Wr